ગરીબ

ગરીબ

ગરીબને ગરીબાઈ કેવા દિવસો દેખાડી જાય છે ?
વગર ચિંતાએ તોયે પરિશ્રમ કરતો જાય છે !

હાલતા ચાલતા ફિટકાર સાંભળતો જાય છે ,
ક્યારેક મનમાં એ પણ ગુસ્સે થતો જાય છે !

ગરીબાઈનો દોષ પોતાની જાતને આપી જાય છે,
લાચારી દામનમાં છુપાવી મુસ્કાન આપી જાય છે !

ક્યારેક આબરૂ જાહેરમાં લીલામ થઇ જાય છે ,
ક્યારેક બહેન-દીકરીની ઈજ્જત લુટાઈ જાય છે !

વ્યથિત થતો ધનિકો સામે અસહાય થઈ જાય છે ,
વિવશતામાં જીવન જીવવા મજબુર બની જાય છે !

@Anu

Advertisements